ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FORESMIT

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FORESMIT

Project LIFE14 CCM/IT/905 "Αξιοποίηση υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων για την περιβαλλοντική αειφορία, αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής" LIFE PROGRAMME

Έργο LIFE FORESMIT

conifere2

Το Ευρωπαϊκό έργο LIFE14 CCM/IT/000905 «FoResMit»: «Αξιοποίηση υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων για την περιβαλλοντική αειφορία, αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής»
Ο γενικός σκοπός της πρότασης είναι να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές ορθών δασοκομικών πρακτικών, για την αποκατάσταση των περιαστικών υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων, σε Ιταλία και Ελλάδα, με αυτόχθονα πλατύφυλλα είδη, να βελτιώσει την οικολογική σταθερότητα και τις δυνατότητες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής αυτών των οικοσυστημάτων. Το έργο στοχεύει στον έλεγχο και επαλήθευση, στο πεδίο, της αποτελεσματικότητας των επιλογών διαχείρισης για τη μετατροπή των υποβαθμισμένων κωνοφόρων δασών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Το έργο θα παράσχει δεδομένα σχετικά με τη δομή της βλάστησης, την αύξηση της βιομάζας, τη συσσώρευση C σε όλες τις σχετικές δεξαμενές βλάστησης και εδάφους, και CO2 και άλλων αερίων θερμοκηπίου, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων μετριασμού των πρακτικών διαχείρισης.

ΣΤΟΧΟΙ

Actions and means

αποτελέσματα