αποτελέσματα

risultati
Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου θα είναι τα εξής: 1. Επίδειξη των τριών επιλογών μετριασμού: i) μείωση/πρόληψη των εκπομπών, ii) δέσμευση – ενίσχυση της πρόσληψης C και iii) υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας με βιολογικά προϊόντα. Θα αναφερθούν ειδικοί δείκτες ποσοτικοποίησης της απόδοσης. Λεπτομερώς, ο καινοτόμος χειρισμός αραίωσης θα οδηγήσει σε: - Αύξηση της καθαρής πρωτογενούς παραγωγής του δασικού οικοσυστήματος, λόγω της απομάκρυνσης των μη αυξανό...
More

Actions and means

azioni
To fulfill its objectives, the project will be arranged into the following actions: a) actions related to the preparation of the project, site classification and characterization; c) implementation actions; d) actions dealing with the monitoring of the impact of the concrete actions, e) communication and dissemination actions and f) project management and monitoring of project progress actions.. a) Preparatory actions will classify and characterize the two sites in Italy and Greece from a v...
More

ΣΤΟΧΟΙ

obiettivo imm
Ο γενικός σκοπός της πρότασης είναι να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές ορθών δασοκομικών πρακτικών, για την αποκατάσταση των περιαστικών υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων, σε Ιταλία και Ελλάδα, με αυτόχθονα πλατύφυλλα είδη, να βελτιώσει την οικολογική σταθερότητα και τις δυνατότητες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής αυτών των οικοσυστημάτων. Το έργο στοχεύει στον έλεγχο και επαλήθευση, στο πεδίο, της αποτελεσματικότητας των επιλογών διαχείρισης για τη μετατροπή των υποβαθμισμένων κωνοφόρων δασ...
More

Έργο LIFE FORESMIT

Το Ευρωπαϊκό έργο LIFE14 CCM/IT/000905 "FoResMit": «Αξιοποίηση υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων για την περιβαλλοντική αειφορία, αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής» Ο γενικός σκοπός της πρότασης είναι να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές ορθών δασοκομικών πρακτικών, για την αποκατάσταση των περιαστικών υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων, σε Ιταλία και Ελλάδα, με αυτόχθονα πλατύφυλλα είδη, να βελτιώσει την οικολογική σταθερότητα και τις δυνατότητες μετριασμού της κλιματικής αλλαγ...
More