αποτελέσματα

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου θα είναι τα εξής:
1. Επίδειξη των τριών επιλογών μετριασμού: i) μείωση/πρόληψη των εκπομπών, ii) δέσμευση – ενίσχυση της πρόσληψης C και iii) υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας με βιολογικά προϊόντα. Θα αναφερθούν ειδικοί δείκτες ποσοτικοποίησης της απόδοσης.
Λεπτομερώς, ο καινοτόμος χειρισμός αραίωσης θα οδηγήσει σε:
– Αύξηση της καθαρής πρωτογενούς παραγωγής του δασικού οικοσυστήματος, λόγω της απομάκρυνσης των μη αυξανόμενων ή νεκρών δέντρων και υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της υπάρχουσας βλάστησης. Μια αύξηση της παραγωγικότητας ως 40-60% μπορεί να αναμένεται.
– Αρχική αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ακολουθούμενη από μια σταθεροποίηση προς μείωση μετά το χειρισμό αραίωσης.
– Μείωση της αναπνοής των ετερότροφων οργανισμών του αποσυντιθέμενου νεκρού ξύλου, με μια συνακόλουθη μείωση των εκπομπών CO2 με εύρος 5-15% ετησίως, μακροπρόθεσμα
– Μόνο μικρές αλλαγές στο N2O και των εκπομπών CH4, αν ο υπολογισμός τους είναι πολύ σημαντικός, λόγω πιθανών υψηλών μεγίστων εκπομπών N2O σε σύντομο χρονικό διάστημα, που μπορεί να διαφοροποιήσει τη δυναμική θέρμανσης του πλανήτη.
– Μείωση της ιστάμενης βιομάζας λόγω υλοτομίας, η οποία θα εξισορροπείται από την συμπαραγωγή ενέργειας από προϊόντα ξύλου, ως επιλογή υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων. Αναμένουμε ένα ουδέτερο ισοζύγιο από ζώντα φυτά και ένα θετικό ισοζύγιο από νεκρά δέντρα, που αντιστοιχεί στο 40% της δασικής βιομάζας.
– Πιστωτικές μονάδες άνθρακα που παράγονται από τις αραιωτικές επεμβάσεις, οι οποίες θα ποσοτικοποιούνται.
– Επιλεκτικές αραιώσεις και υλοτομίες, για να μειωθεί η πυκνότητα των συστάδων, και απομάκρυνση του νεκρού ξύλου, η οποία θα μειώσει την πιθανότητα και την ένταση των πυρκαγιών.
2. Θα παραχθούν “κατευθυντήριες γραμμές καλών και βιώσιμων δασοκομικών πρακτικών” για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων, ενσωματώνοντας το στόχο της μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών στόχων μετριασμού. Λεπτομερώς, αυτό το αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει:
– Σύγχρονη γνώση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νέων πρακτικών διαχείρισης των δασών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.
– Aξιολόγηση των επιδράσεων της διαχείρισης στην κατάσταση της υγείας των συστάδων κωνοφόρων, στην οικολογική σταθερότητα και την αποκατάσταση.
– Επίδειξη ενός καινοτόμου χειρισμού αραίωσης, ώστε να υιοθετηθεί για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών.