ΣΤΟΧΟΙ

Ο γενικός σκοπός της πρότασης είναι να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές ορθών δασοκομικών πρακτικών, για την αποκατάσταση των περιαστικών υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων, σε Ιταλία και Ελλάδα, με αυτόχθονα πλατύφυλλα είδη, να βελτιώσει την οικολογική σταθερότητα και τις δυνατότητες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής αυτών των οικοσυστημάτων. Το έργο στοχεύει στον έλεγχο και επαλήθευση, στο πεδίο, της αποτελεσματικότητας των επιλογών διαχείρισης για τη μετατροπή των υποβαθμισμένων κωνοφόρων δασών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Το έργο θα παράσχει δεδομένα σχετικά με τη δομή της βλάστησης, την αύξηση της βιομάζας, τη συσσώρευση C σε όλες τις σχετικές δεξαμενές βλάστησης και εδάφους, και CO2 και άλλων αερίων θερμοκηπίου, δίνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων μετριασμού των πρακτικών διαχείρισης.
Λεπτομερώς, οι ειδικοί στόχοι θα είναι:
1. Να ενισχυθεί η καθαρή πρωτογενής παραγωγή του δασικού τόπου, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα δέσμευσης του C στην υπέργεια και υπόγεια ζωντανή βιομάζα.
2. Να αυξηθεί η συσσώρευση C στο έδαφος, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα δέσμευσης μακροπρόθεσμα, διευρύνοντας τη δεξαμενή σταθερής οργανικής ύλης του εδάφους και τη χημική-φυσική σταθερότητά του.
3. Να αποφευχθούν οι απώλειες C από το νεκρό ξύλο, που υποβαθμίζει το δασικό τόπο, και να περιοριστεί η δυνατότητα θέρμανσης του πλανήτη από εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προέρχονται από αποσύνθεση της οργανικής ύλης.
4. Να χρησιμοποιηθεί η βιομάζα που προκύπτει από μετατροπή με συμπαραγωγή επί τόπου, μειώνοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
5. Να παραχθεί μια λίστα “ορθών πρακτικών” σχετικά με τις επιλογές δασικής διαχείρισης για τη μετατροπή των υποβαθμισμένων δασών κωνοφόρων, κατάλληλη για τη διατήρηση και ενίσχυση των αποθεμάτων άνθρακα, την αύξηση της δέσμευσης του άνθρακα, και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
6. Να αποκατασταθεί η οικολογική σταθερότητα και να ενισχυθεί η αντίσταση και η ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων – στόχων. Ένα πιο ανθιστάμενο και ανθεκτικό οικοσύστημα έχει υψηλότερη ικανότητα να λειτουργεί ως δεξαμενή C μακροπρόθεσμα, διατηρώντας άλλες υπηρεσίες του οικοσυστήματος συμπεριλαμβανομένων της βιοποικιλότητας, της προστασίας του εδάφους και της αναψυχής.
7. Να προσδιοριστεί μια στρατηγική για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ των απόψεων για το περιβάλλον, τη διατήρηση και τη δασοκομική διαχείριση των περιαστικών δασών.
8. Να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, με την απομάκρυνση του νεκρού ξύλου.
9. Να προωθηθούν η αναψυχή και οι τουριστικές δραστηριότητες.
10. Να εισαχθούν οι πιστωτικές μονάδες C και να χρησιμοποιούνται οι μονάδες που αγοράζονται και πωλούνται για να παράγουν οφέλη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.