ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

 

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria

CREA_logo

Το Κέντρο Ερευνών Αγροβιολογίας και Εδαφολογίας της Φλωρεντίας (CRA-ΑΒΡ) διεξάγει έρευνα σχετικά με τις λειτουργίες των εδαφικών οικοσυστημάτων και τη διατήρηση τους, μέσα από τη μελέτη των φυσικών, χημικών, βιολογικών και

ορυκτολογικών χαρακτηριστικών και διεργασιών, καθώς και της εδαφογέννεσης, της ταξινόμησης, της υποβάθμισης και
χαρτογράφησης, με στόχο την καλύτερη βιωσιμότητα και την ποιότητα των γεωργικών και δασικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι αρμοδιότητές του CRA-ABP περιλαμβάνουν:
-Ψηφιακή χαρτογράφηση του εδάφους και των χωρικών δεδομένων υποδομών
-GIS και γεωστατιστικό εργαστήριο, έρευνα του εδάφους με αισθητήρες εγγύτητας
-Λειτουργίες εδαφικού οικοσυστήματος
-Ενζυματικές δραστηριότητες, λειτουργική ποικιλομορφία
-Μετριασμό των κλιματικών αλλαγών
-Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, δέσμευση και ανακύκλωση οργανικού άνθρακα
-Πολιτική εδάφους
-Περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ (ΚΑΠ), συμμετοχικές μέθοδοι διαχείρισης,
αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου.

Το Κέντρο Δασικών Ερευνών του Arezzo (CRA-SEL) ασχολείται με την εφαρμοσμένη έρευνα και την αειφόρο διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος. Δρα σε εθνικό επίπεδο στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και παρέχει επιστημονική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδίως όσον αφορά: (i) τη διαχείριση των φυσικών δασών, περιοχές αναδάσωσης και φυσικά αναγεννώμενα δάση, (ii) Δασική Οικολογία, (iii) την δυναμική του δέντρου και την ανάπτυξη και δομή, (iv) καλλιέργεια δασοπονικών ειδών σε εκτάσεις αγρανάπαυσης, (v) την παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων, (vi) αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, (vii) τη διατήρηση των γενετικών πόρων εντός και εκτός φυσικών οικοτόπων.

Η Ερευνητική Μονάδα παρακολούθησης και προγραμματισμού των δασών (CRA-MPF) λειτουργεί για:
● σχεδιασμό και αειφόρο διαχείριση των δασικών πόρων και βοσκότοπων
● απογραφή και παρακολούθηση των δασών
● ορεινή γεωργία (διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) και φαρμακευτικών φυτών
● Μοντελοποίηση δάσους και βιομετρικών στοιχείων
● Γεωματική δάσους
● εργαλεία και οι πρωτοβουλίες για τη μεταφορά γνώσης στον τομέα των δασών.

 

Decentralized Administration of Macedonia & Thrace, superior authority of the forest services at Xanthi region.

HELLENIC REPUBLIC

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης είναι η ανώτερη αρχή των δασικών υπηρεσιών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι μια δομή της ελληνικής δημόσιας διοίκησης υπεύθυνη για την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο.
Η Δασική Υπηρεσία της Ξάνθης, έχει την ευθύνη για την προστασία, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των δασικών πόρων (δάση, δασικές περιοχές, βοσκοτόπια, κυνήγι κλπ) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ξύλο και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες των δασών.
Η Διεύθυνση Δασών Ξάνθης είναι η ανώτερη αρχή των δύο δασικών υπηρεσιών (Δασαρχείο Ξάνθης και Σταυρούπολης) και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία των δασικών υπηρεσιών και τη χάραξη της δασικής πολιτικής στο Νομό.

 

Democritus University of Thrace (DUTh)

Duth

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), ιδρύθηκε το 1973, είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, που αποτελείται από πάνω από 18 τμήματα, από 9 σχολές καθώς και μια κεντρική διοίκηση. Το ΔΠΘ προσφέρει προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Μέχρι τώρα, ΔΠΘ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.000 ερευνητικά έργα. Πολλά από τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλες οργανώσεις.

(Δικτυακός τόπος http://duth.gr/department/index.en.shtml)
Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων FMENR) πραγματοποιεί προπτυχιακή και μεταπτυχιακή διδασκαλία και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα. Το προσωπικό έχει μακρόχρονη γνώση της έρευνας για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος. Το Τμήμα διοργανώνει επίσης διαλέξεις και σεμινάρια, εθνικά και διεθνή συνέδρια και ενθαρρύνει την επιστημονική συνεργασία και ανταλλαγή με αντίστοιχα εργαστήρια ελληνικών και ξένων Οργανισμών, Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων, Εταιρειών και άλλων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Η αποστολή του Τμήματος είναι: α) η παροχή εκπαίδευσης στην Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων β) να προβαίνει σε σημαντικές και καινοτόμες έρευνες σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των δασών και του περιβάλλοντος, για τη βιοποικιλότητα, για τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος γ) να ενισχύει τα χερσαία οικοσυστήματα και τους πόρους της άγριας ζωής προς όφελος των ανθρώπων και της φύσης.

 

Città metropolitana di Firenze

logo_città_metropolitana_firenze

Η Επαρχία της Φλωρεντίας λειτουργεί με κύριο στόχο την δημιουργία  ανάπτυξης για την απασχόληση και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους. Ο στόχος της επίσης η «βιώσιμη» ανάπτυξη που δεν παράγει βλάβη στο περιβάλλον και επιτρέπει τη διατήρηση των πόρων της γης και του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.Η «αλληλέγγυα» ανάπτυξη, στην οποία οι πιο ευάλωτοι μεγαλώνουν μαζί με ολόκληρη την εταιρεία.Για το σκοπό αυτό εκπονεί δράσεις σε διάφορους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη (σχεδιασμό, τις υποδομές για την κινητικότητα, την περιβαλλοντική πολιτική) από όλους τους πόρους.Για να αυξήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης της, η επαρχία έχει επικεντρωθεί στην καινοτομία τηςοργάνωσης (υιοθέτηση προηγμένων εργαλείων του εξορθολογισμού και του e-government) και του οικονομικού συστήματος, το οποίο στην παρούσα φάση χρειάζεται να υποστηριχθεί, να καταστεί ανταγωνιστικό, με εργαλεία για την αύξηση της ποιότητας και της προώθησης των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στις λιγότερο εκτεθειμένες στο διεθνήανταγωνισμός αγορές: ενίσχυση για την τεχνολογική ανάπτυξη, τοπικό  μάρκετινγκ, μιας στάσης υπηρεσίες για τον εξορθολογισμόδιοικητικών θεμάτων και προώθηση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και παρεμβάσεις επαγγελματικής κατάρτισης.